ADMINISTRAŢIE RO

Ce atribuţii deţin instituţiile sau structurile publice din domeniul culturii.

Nivel 1:  Structuri centrale

………………………………………..

Ministerul Culturii şi Cultelor

Guvernul României, Serviciul Politici de Cooperare cu Mediul Asociativ, Transparenta Institutionala, Comunicare Publica

Administraţia Prezidenţială, Departamentul pentru Relaţia cu Autorităţile Publice si Societatea Civilă,  Compartimentul pentru Cultură şi Culte

Parlamentul României, Comisia Cultură, arte, mijloace de informare în masă din cadrul Camerei Deputaţilor

Parlamentul României, Comisia Cultură, arte, mijloace de informare în masă din cadrul Senatului

Parlamentul european, Comisia pentru cultură şi educaţie

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nivel 2 – Instituţii publice cu atribuţii de administrare, finanţare, dezvoltare de politici publice, iniţiative legislative sau activităţi culturale propriu-zise

……………………………………….

Administraţia Fondului Cultural Naţional

AFCN este o instituţie publică autonomă creată în anul 2005 pentru a oferi finanţări nerambursabile proiectelor culturale.

AFCN este un finanţator public care organizează consultări cu operatorii culturali şi cu reprezentanţii Ministerului Culturii şi Cultelor din România, pentru stabilirea unei strategii de finanţare a culturii.

AFCN contribuie la creşterea interesului opiniei publice faţă de cultură, participarea directă la actul cultural şi cresterea numărului de consumatori avizaţi de cultură.

Prin specificul activităţii sale, AFCN sprijină publicarea unor studii referitoare la starea culturii în România, materiale care să fundamenteze priorităţile de finanţare ale Fondului Cultural Naţional.

Centrul Naţional al Dansului – Bucureşti

Centrul Naţional al Dansului – Bucureşti (CNDB) este singura instituţie publică de cultură aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor creată cu scopul de a susţine, dezvolta şi promova dansul contemporan. Statutul său de instituţie de spectacole dar şi de finanţator al coregrafiei contemporane – rol jucat asemeni Centrului Naţional al Cinematografiei în cazul cinematografiei româneşti -, face din CNDB o instituţie singură şi vitală pentru dezvoltarea culturii coregrafice din România.

Centrul susţine şi promovează programe şi proiecte care contribuie la dezvoltarea culturii coregrafice şi care fac posibilă participarea scenei locale la un dialog extins la nivel internaţional.

CNDB încurajează cercetarea, experimentul şi inovaţia în câmpul practicilor şi teoriilor din arta contemporană şi contribuie la crearea unui mediu favorabil dialogului, reflecţiei şi dezbaterii.

Consiliul Naţional al Audiovizualului

Consiliul Naţional al Audiovizualului este garantul interesului public şi unică autoritate de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale.

Rolul instituţiei este de a asigura o piaţă a audiovizualului bazată pe libertate de exprimare, pluralism şi liberă concurenţă. În acelaşi timp, CNA trebuie să asigure respectarea de către posturile de televiziune şi radio a normelor privind informarea corectă, viaţa privată, demnitatea umană şi protecţia minorilor.

Instituţia eliberează licenţe audiovizuale.

Consiliul se întruneşte, în mod curent, de două ori pe săptămână, în şedinţe publice şi este mandatat să monitorizeze radiodifuzorii şi să aplice sancţiuni în cazul în care constată încălcări ale reglementărilor în vigoare.

cIMeC – Institutul de Memorie Culturală

cIMeC – Institutul de Memorie Culturală este o instituţie publică extrabugetară în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național. A fost fondat în 1978 ca o organizaţie naţională pentru gestionarea bazelor de date de patrimoniu cultural. CIMEC este finanţat, în principal, de Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, pe bază de contracte.

Principala misiune a institutului este de a cerceta, dezvolta şi aplica tehnologiile informatice şi de comunicare în domeniul patrimoniului cultural

Centrul Naţional al Cărţii

Centrul Naţional al Cărţii funcţionează din anul 2007 în cadrul Institutului Cultural Român. Activitatea sa sprijină traducerea şi promovarea literaturii române, prin programele TPS (Translation and Publication Support Programme), 20 de autori, Publishing Romania şi programul burse pentru traducători (în formare şi profesionişti). Centrul Naţional al Cărţii organizează participarea la târguri internaţionale de carte, întâlniri cu editori din diverse spaţii lingvistice, întâlniri între autori şi traducători şi asigură prezenţa scriitorilor români la evenimente culturale internaţionale.

Centrul Naţional al Cinematografiei

Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale

C.N.C.P.C.T. este o instituţie de cultură care îndeplineşte rolul de centru ştiintific şi metodologic al activităţilor din domeniul educaţiei permanente şi culturii tradiţionale la nivel naţional, menit să sintetizeze, să conserve, să promoveze şi să transmită valorile culturii populare şi artei interpretative neprofesioniste din mediul rural şi urban, printr-o riguroasă activitate de cercetare, documentare, stocare şi valorificare a faptelor de folclor şi a datelor din domeniul culturii tradiţionale şi educaţiei permanente.

Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii

(fostul Centru de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii)

Instituţia contribuie la elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice din domeniul culturii. Politicile culturale trebuie adaptate la evoluţiile demografice, economice şi sociale din ultimii ani. În acest scop, CSCDC acţionează ca depozitar şi generator de date statistice, analize sociologice şi diagnoze economice de care au nevoie Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi alte instituţii publice. Misiunea Centrului este de a furniza analize şi date pentru politicile culturale ale Ministerului şi pentru publicul larg.

(fostul Centru de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene)

Asigură gratuit, la cererea operatorilor culturali români (organizaţii publice sau private), servicii de informare şi consultanţă pentru elaborarea proiectelor culturale în cadrul Programului Uniunii Europene „Cultura 2007-2013”, “Media 2007-2013” şi “Europa pentru Cetăţeni”.

Centrul de Pregătire Profesională în Domeniul Culturii

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură urmăreşte să dezvolte potenţialul resurselor umane din sectorul cultural, prin promovarea abordărilor inovative şi a instrumentelor de management actuale. Centrul este o instituţie publică educaţională, de importanţă naţională, cu personalitate juridică, înfiinţată prin Hotărârea nr. 1878 din 22 decembrie 2005 şi aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor. (organigrama) Misiunea Centrului este ducerea la îndeplinire a strategiei Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul formării profesionale continue, educaţiei permanente şi al managementului cultural.

Departamentul pentru Relaţii Interetnice

Misiunea DRI este de a promova diversitatea etnică din România prin consolidarea şi lărgirea cadrului de protecţie oferit societăţii noastre multiculturale. În acest scop, iniţiază şi dezvoltă programe menite să îmbunătăţească sistemul de protecţie a minorităţilor naţionale, elaborează strategii pentru combaterea rasismului şi xenofobiei şi sprijină organizaţiile active în acest domeniu. Nu în ultimul rând, activitatea DRI contribuie la procesul de întărire legislativă şi instituţională pentru protecţia minorităţilor naţionale din România, în contextul aderării ţării noastre la Uniunea Europeană.

Institutul Naţional al Patrimoniului

(rezultat în urma comasării Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice cu Institutul Naţional al Monumentelor Istorice)

Coordonează activitatea de protejare a monumentelor istorice, prin realizarea de lucrări de specialitate, tehnice şi economice în domeniul menţionat.

Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”

Institutul are ca obiect de activitate identificarea, culegerea, arhivarea, cercetarea şi publicarea documentelor referitoare la Holocaust, în rezolvarea unor probleme ştiintifice, precum şi elaborarea şi implementarea de programe educaţionale privind acest fenomen istoric.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER)

Obiective: investigarea ştiinţifică şi identificarea crimelor, abuzurilor şi încălcărilor drepturilor omului pe întreaga durată a regimului comunist în România, precum şi sesizarea organelor în drept în acele cazuri în care sunt depistate situaţii de încălcare a legii; activitatea de culegere, arhivare, cercetare şi publicare a documentelor referitoare la exilul românesc din perioada 1940 – 1989, precum şi rezolvarea unor probleme pendinte legate de fostul exil românesc.

Institutul Cultural Român

Institutul Cultural Român îşi propune iniţierea, organizarea şi dezvoltarea capacităţii asociative, de mobilizare şi convergenţă în jurul unor proiecte culturale de interes naţional a tuturor acelor instituţii şi organizaţii neguvernamentale, asociaţii profesionale şi uniuni de creaţie, a reprezentanţilor societăţii civile şi a personalităţilor independente care pot contribui la îndeplinirea scopului şi obiectivelor Institutului.

Activitatea Institutului antrenează şi include, sub diferite forme, personalităţi de prestigiu din ţară şi străinătate, apelând la specialişti şi coordonatori de proiecte cu experienţă, instituţionalizând un parteneriat activ cu societatea civilă, pentru realizarea de acţiuni şi de evenimente în spiritul european al comunicării culturale.

Institutul are drept scop reprezentarea, promovarea şi protejarea culturii şi civilizaţiei naţionale în ţară şi în străinătate.

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

Organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu autoritate unică pe teritoriul României în ce priveşte evidenţa, observarea şi controlul aplicării legislaţiei în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe.

Programul Cantemir

Iniţiat în 2006, Programul CANTEMIR este programul de cofinanţare al Institutului Cultural Român pentru proiecte culturale desfăşurate în străinătate.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dacă vrei să contribui, scrie la banipentruarte @ gmail.com.

%d blogeri au apreciat: